Resmi İlanlar:
AKILI  KART SİSTEMİ ALIMI

AKILI  KART SİSTEMİ ALIMI
SAĞLİK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Akılı Kart Sistemi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir,
ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/126992
1-İdarenin
a) Adresi : INONU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KULTUR VE SPOR DAİRE BAKANLIĞI MALATYA-ELAZIG KARAYOLU ÜZERİ
12. KM. 44280 - MALATYA MERKEZ/MALATYA
b)Telefon ve faks numarası : 4223773430-4223410760
c)Elektronik Posta Adresi : satinalmasks@inonu.edu.tr https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri: İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı merkez kampüste bulunan tüm yemekhaneler
ile Battalgazi, Kale, Sürgü, Ârapgir, Darende, Hekimhan, Yakınca, Akçadağ ve Malatya Meslek Meslek Yüksekokulu yemekhaneleri
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalama tarihinden itibaren 30 gün içinde işe ait satın alınan akıllı kart sistemini oluşturan (AKS)
tüm mal, malzemeler ve ekipmanlar bir defada tamamının kurulum ve montajı yapılarak teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :18.05.2016-10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına alt olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün
deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet
belgesi, isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen
ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
ç)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı veya teknolojik ürün
deneyim belgesi,
Adaylar veya istekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
4.3.3.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren
doküman:
-İstekliler, teklif ettiği bütün cihazlar (bütün modül ve sistemin ayrılmaz tüm bileşenleri dahil) ile yazılımların hangi marka,
model veya versiyon (sürüm) olduğunun listesiniteklifleriyle birlikte ihaleden önce idareye sunacaklardır. Aksi takdirde teklifi
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-Teklif edilen donanım ve yazılım ürünlerinin tüm teknik özelliklerini içeren dokümanlar, kataloglar ile numuneler teklif kapsamında
sunulacaktır. Ürünlere ait numuneler ve dokümanlardaki teknik değerlerle Teknik Şartname değerleri birbiri ile aynı veya
üst özelliklerine sahip olmalıdır. Ürünlerle ilgili bilgileri içeren dokümanlar yetersiz ve şartnamede istenilen özellikleri karşılayıp
karşılamadığı belirsiz ise ürün yetersiz olarak değerlendirilecek ve teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune, katalog ve
diğer teknik dokümanlardaki orijinal işaret ve bilgiler de (İdare tarafından gerek görülerek talep edildiğinde üretici/distribütör
tarafından bu bilgiler yazılı olarak teyit edildiği taktirde) belge niteliği taşır. -İstekliler teklifleriyle birlikte teklif ettikleri ürünün
sunumunu (demo) yapmak üzere hazırladıkları programı idareye ihale saatinden önce tutanak karşılığı teslim etmek zorundadırlar.
Aksi takdirde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu iş için benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde yapılan bütün Turnike Geçiş ve Kartlı Kontrol Sistemi Alımları ile ilgili işler
benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Merkez Yerleşke 44280- Battalgazi/MALATYA adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma ve Tahakkuk Şube
Müdürlüğü Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BASIN: 316635Yeni Malatya Gazetesi
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Haberi Oku