Koruyucu giyim ve donanım malzemesi alınacak

KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MALATYA2022-2023 Yılı Malatya İşletme Müdürlüğü ve Bağlı birimlerinde çal...

Ebubekir Atilla
Ebubekir Atilla Tüm Haberleri

KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MALATYA


2022-2023 Yılı Malatya İşletme Müdürlüğü ve Bağlı birimlerinde çalışan tüm memur ve sözleşmeli memurlara koruyucu giyim ve donanım malzemesi alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1193130

 

1-İdarenin
a) Adı:ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MALATYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Çöşnük Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. Esentepe Sokak No:4 44320 BATTALGAZİ/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası:4223712070 - 4223712077
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:2022-2023 Yılı Malatya İşletme Müdürlüğü ve Bağlı birimlerinde çalışan tüm memur ve sözleşmeli memurlara koruyucu giyim ve donanım malzemesi alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:1176 Çift ve 1469 adet Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:1- Yüklenici, Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde İdarenin uygun göreceği yerde, çalışanların ürünleri görmeleri, incelemeleri, beden numaralarının tespiti, KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ nin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgilendirme yapmak için idarenin uygun gördüğü merkezlerde Teslimat Noktaları hazırlayacaktır. 2- KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ ihtiyaç listesinde belirtilen ürünleri alacak çalışan, ürünleri görmek, incelemek, beden numarası tespiti için İhalenin Sözleşmesi imzalanarak gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra en fazla 5 gün içerisinde yüklenicinin , idarenin uygun gördüğü merkezlerde Teslimat Noktalarına kurum kimlik kartı ile şahsen müracaat edecektir. 3- Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici; idare tarafından kendisine verilecek Personel isim (icmal) listesinde belirtilen her bir çalışana idarenin uygun gördüğü merkezlerde Teslimat Noktalarından KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ ni 10 (On Gün) gün içerisinde ayni olarak teslim edecektir. 4- Yüklenici, Teknik Şartnamenin ekinde bulunan KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ nin İdareye tesliminden sorumludur. 5- Yüklenici, ihalenin her aşamasında İdarenin KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ nin çalışanlara teslimatı ile ilgili talep edilen her türlü bilgilerin sunulmasından sorumludur. 6- Çalışanlar teslimat noktalarında veya yüklenici firmanın kendi ve/veya anlaşmalı mağazalarında bulunan emsal (muadil) KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ talep etmesi halinde idarenin uygun göreceği ürünlerde sözleşme birim fiyatlarına % 10 KDV ilave edilerek muadil ürünleri sözleşme birim fiyatından az olmamak üzere güncel etiket fiyatı üzerinden alabilecektir. Bu fiyatlar, yüklenicinin teklifi ile birlikte sunduğu mağazalarda satılan bütün markalarda, sezon, sezon sonu tüm indirim ve kampanyalarındaki indirimli etiket fiyatlarında geçerli olacaktır. Bu esnada yapılan işlemler ile ilgili çalışanlara bilgi makbuzu vb. ile bilgilendirme yapılacaktır. İşlemlerin tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. 7- Yüklenici firma, idarenin belirlediği teslimat noktalarında ürünlerin dağıtımını yapmak zorundadır. Ürün dağıtım takvimi idare tarafından belirlenecektir. 8- Yüklenici firma teslimat noktasında ürün dağıtımını bitirdikten sonra personelin beden ve renk değişikliği veya idarenin onay verdiği emsal (muadil) ürünlerin değişikliği ve teslimi için ilgili personele ürün değişim kartı tanzim ederek gerekli işlemler yürütecektir. Ürünlerin tamamının ilgili personellere teslimi yapıldığı sırada , koruyucu giyim teslim tesellüm tutanağı yüklenici tarafından doldurulup personel ile beraber imza altına alındıktan sonra yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir. 9- KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMESİ ürün teslimleri sırasında ürün teslimini almaya gelemeyecek personel için (raporlu, görevli vb. Durumlar) ilgili harcama yetkilisi tarafından gerekçesi belirtilmek şartıyla başka personele yetki verilerek ürün teslimleri sağlanabilir. Bu durumda yetki yazısının bir örneği yüklenici firmaya teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Malın Tamamı Sözleşme süresi içerisinde defaten (Bir defada) teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:22.11.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Malatya Orman İşletme Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- Malatya Orman İşletme Müdürlüğü personeline belirlenen sürede malzemelerin teminini zamanında ve eksiksiz yapılabilmesi için olası muhtemel ürün değişimi aşamasında personelin ürün ve ürün gruplarına zahmetsiz, kolay ve hızlı ulaşabilmesi adına teklif verdiği ürünlerin tamamının aynı mağazada satıldığı;
Büyükşehir Belediyeleri toplam sayısının yarısı adedindeki vilayetlerin sınırları içerisinde mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler teklif verebilir.

2- Mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler; Anlaşma yaptığı firmadan kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği EK-3’de görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaktır. Anlaşmada bulunan imzaların, imzalayan kişilere ait olduğunu doğrulamak amacıyla noterden onaylı imza sirküleri/imza beyannameleri de teklife eklenecektir.

3- İstekliler Türk Patent Enstitüsü’nce verilen Tescilli Marka Mağaza olduğunu gösteren “Marka Tescil Belgesini”, mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan istekliler ise teklifinde sunduğu mağazalara ait “Marka Tescil Belgeleri”ni teklifleri ile birlikte sunacaktır. Sunulan Tescilli Mağaza Markalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- İstekli firmalar, her bir malzeme için teknik şartname doğrultusunda örnek numuneleri en geç ihale tarihinden bir gün önce saat 17:00’e kadar ihalenin yapılacağı adresteki Malatya Orman İşletme Müdürlüğünde İhale Komisyonuna teslim edilecek olup,  teslim edilen numuneler için tutanak tutulacaktır. Numune teslimindeki gecikmelerden idaremiz sorumlu olmayacaktır. Değerlendirme şartname doğrultusunda ve numuneler bazında yapılacaktır. Numunesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2- Sunulan numunelerin tamamı EK-3 belgesini imzalayan markanın mağazalarında bulunması gerekir. Numune teslimindeki gecikmelerden İdaremiz sorumlu olmayacaktır. Teklife esas olmak üzere şartname kapsamında verilen numuneler İdare'de kalacak olup sözleşme imzalanmasına müteakip yüklenici dahil üzerine ihale kalmayanların numuneleri 30 gün içinde talep edilmesi halinde tüm iade masrafları isteklilere/yükleniciye ait olmak üzere iade edilecektir. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve/veya özel sektöre yapılan  "Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Alımı İşi" , "Koruyucu Giyim Malzemesi Alımı İşi" ve/veya  "Giyim Malzemesi Alımı İşi"  benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01920854

31 Eki 2023 - 00:00 Malatya- Resmi İlanlar

Muhabir  Ebubekir Atilla


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Malatya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Malatya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Malatya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Malatya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.