Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nden

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA KİTİ KAR...

İlker İsmail Durak
İlker İsmail Durak Tüm Haberleri

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA KİTİ KARŞILIĞI CİHAZ EDİNME İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/156896

 

1-İdarenin
a) Adı:EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Özalper Mah.Turgut Özal Cad. No.:4 44100 MALATYA MERKEZ/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası:4445634/1167 - 4223238942
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA KİTİ KARŞILIĞI CİHAZ EDİNME İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:İmmünohistokimyasal Boyama Kiti Karşılığı Cihaz Edinme ( 24.000 Test )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Laboratuvar Biriminin göstereceği yerlere kurulup teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde cihazlar kurulup çalışmaya başlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:07.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Odası/ Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan cihaz ve kitler için T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) veya ÜTS bilgi kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair bilgi ve belgeler yeterlik bilgileri tablosunda diğer belgeler kısmında sunulmalıdır. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığının uyguladığı tüm mevzuatlar geçerlidir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamından muaf olan cihaz ve kitler için ise muaf olduğuna dair beyan verilmelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
1-İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi veya,
2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu veya,
3- İsteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından istekil adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi
4- Tıbbi Cihaz Üreticisi OEM (original Equıpment Manufacturer- Orjinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

belgelerinden herhangi birini sunması gereklidir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler teklif ile birlikte garanti istenen kısımlar için teknik şartnamede istenildiği şekilde garantiyi vermelidir. Garanti  ve teknik servis ile ilgili tüm ayrıntılar teknik şartnamede belirtilmiştir.


 
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
7.5.3.2. maddesindeki belgeler ihale gerçekleştirildikten sonra idarenin talebi üzerine avantajlı firma sıralamasına göre fiziki olarak gönderilecektir.
- Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.
- Firma satıcı ve/veya temsilci firma teknik servis imkanlarını ve alt yapısını belgelemelidir. Satıcı firmanın TSE'den almış olduğu "Tıbbi Cihaz Servislerine Hizmet Yeterlilik Belgesi' bulunmalıdır. Servis yeterlilik belgesi olmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır. 
-  Satıcı firma cihazın yazılım ve donanımının yeni üretim olduğunu, üretici firma tarafından onaylanmış belgesini vermek zorundadır.
- Cihazlar 15 (onbeş) yaşını geçmeyecek, cihazın yaşı imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirmelidir. Hizmet alımının bir yıldan fazla süreyi aşması halinde sözleşme süresi sonunda cihazın yaşının 15 (onbeş) yılı geçmemiş olması gerekmektedir.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler teklif ettikleri cihazı ve kitleri tanıtan, cihazın kullanımı, bakımı ile İlgili tıbbi ve teknik özelliklerini görülebileceği orijinal teknik dokümanları veya kataloglarını ve teknik şartnameye uygunluk belgesini teknik şartnameye cevaplarıyla birlikte sunmak zorundadır. Bu dokümanlar Türkçe olmalıdır cevaplar dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunmamalıdır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü laboratuar sarf malzemesi veya kit karşılığı cihaz edinme işleri veya sonuç karşılığı laboratuar hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01984677

15 Şub 2024 - 00:00 Malatya- Resmi İlanlar

Mahreç  İlker İsmail Durak


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Malatya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Malatya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Malatya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Malatya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.