İlan bekleyenlere müjde! 1608 kişi alınacak

Kamu personel alımı hangi kuruma olacak? KPSS memur alımı, kamu personel alımı, devlet personel alımı, kamu personel alım ilanları

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri kapsamında, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere belirtilen Ek-1/a ve Ek-1/b tablolarında yer alan toplam 1608 boş pozisyon için personel alımı yapılacaktır. 2022 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu için, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzeri KPSS puanı alan adaylar arasından tercih sırasına göre en fazla 4 katı kadar aday değerlendirmeye alınacaktır.

Sözlü Sınavına Başvuru Şartları Neler?

4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen
şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (26.04. 2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının
değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.

Ortak şartlar neler?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının
(a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında
herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Arşiv uzmanı için aranan özel şartlar neler?

a) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşiv, Arşivcilik veya
Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça
derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini
bitirmiş olmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Avukat için aranan özel şartlar neler?

a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından herhangi birisini bitirmiş olmak,

b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Programcı için aranan özel şartlar neler?

a) Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

b) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Programcı pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında Programcı pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Mimar için aranan özel şartlar neler?

a) Fakültelerin Mimarlık programından mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mimar pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mimar pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Mühendis için aranan şartlar neler?

Aşağıda yer alan Mühendis pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,
şartları ile,

Mühendis (Elektrik- Elektronik ):

Fakültelerinin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Makine):

Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme
Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Bilgisayar):

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini
bitirmiş olmak.

Mühendis (Harita):

Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Yazılım):

Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun
olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (İnşaat):

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Jeoloji):

Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker için aranan özel şartlar neler?

Aşağıda yer alan Tekniker pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,
şartları ile,

Tekniker (Bilgisayar):

Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojileri,
Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı
(Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar
Teknikerliği ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama), Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Siber Güvenlik), Bilgisayar
Destekli Tasarım ve Animasyon (Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim,
Çizgi Film ve Animasyon), İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Web
Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (Makine):

Meslek Yüksek Okullarının Makine (İş Makineleri, Makine Metep, Makine Teknisyenliği, Makine
Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Talaşlı Üretim, Talaşsız Şekillendirme, Termik Santral Makineleri,
Tesviye) ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (İnşaat):

Meslek Yüksek Okullarının İnşaat Teknolojisi (İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Altyapı) ön lisans
bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (Elektrik-Elektronik):

Meslek Yüksek Okullarının Elektrik( Elektrik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı,
Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik), Elektronik Teknolojisi (Deniz Elektroniği,
Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik,
Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi, Gemi
Elektroniği) ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Teknisyen için aranan özel şartlar neler?

Aşağıda yer alan Teknisyen pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknisyen pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknisyen pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,
şartları ile,

Teknisyen (Elektrik- Elektronik):

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Asansör Sistemleri, Elektrik
Tesisatları ve Dağıtımı, Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi, Elektronik ve Haberleşme, Endüstriyel Bakım Onarım, Savunma Elektronik Sistemleri dalları ile yine Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Bobinaj, Bobinajcılık, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımı, Otomasyon Sistemleri dallarından veya Elektrik, Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Bilgisayar):

Ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılım Geliştirme, Ağ İşletmenliği dalları
ile yine Bilişim Teknolojileri Alanının Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik, Bilgisayar Teknik Servisi, Ağ
İşletmenliği, Veritabanı Programcılığı, Web Programcılığı dallarının veya Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletim Teknisyenliği, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgi-işlem, Bilgiişlem, Bilgi İşlem, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar (Donanım), Bilgisayar (Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi), Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Sıhhi Tesisat):

Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri,
Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dalları ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Klima):

Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri,
Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dalları ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Marangoz):

Ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Mobilya Üretim Teknolojisi, Mobilya İç
Mekân Ressamlığı dalları ile yine Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanının Mobilya ve İç Mekân
Ressamlığı, Mobilya Süsleme Sanatları, İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi, Ahşap Doğrama Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemeciliği, Oto Döşemeciliği Dalları veya Ahşap Teknolojisi/Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Ağaç İşleri, Mobilyacılık, Mobilya ve Dekorasyon, Döşemecilik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Büro Personeli için aranan özel şartlar neler?

Aşağıda yer alan Büro Personeli pozisyonları için mezuniyet ayrımına gidilmeksizin;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

b) Pozisyon ünvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel
olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak, şartları ile,

Lisans Mezunları İçin:

Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, İşletme, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, Ekonometri, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İstatistik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte/
bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki
öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Diğer) Mezunları İçin:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve
Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Ofis Teknolojileri ve
Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi), Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve
Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi),
Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar
Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web
Teknolojileri ve Programlama), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe Uygulamaları, Muhasebe Finansman), İşletme Yönetimi(Genel İşletme, Endüstriyel Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İş İdaresi, İşletme, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletmecilik, Mermer İşletmeciliği, Orta Kademe Yöneticiliği, Orta Kademe Yöneticilik, Otomotiv İşletme, Otomotiv Satış Yönetimi, Sevk ve İdare, Ticaret ve Yönetim, Yöneticilik, Yönetim, Yönetim Bilimleri) bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Muhasebe) Mezunları İçin:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları, Muhasebe) bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü) Mezunları İçin:

Nüfus ve Vatandaşlık Bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Çağrı Karşılama Personeli için aranan özel şartlar neler?

a) İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

c) Pozisyon ünvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli olarak
çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi için aranan özel şartlarına dair detaylar için İçişleri Bakanlığı sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Hangi ilden kaç kişi alınacak?

ADANA - 36

ADIYAMAN - 56 

AFYON - 7

AĞRI - 9

AKSARAY - 3 

 AMASYA - 3

ANKARA - 73

ANTALYA - 18

ARDAHAN - 8

ARTVİN - 3

AYDIN - 19 

BALIKESİR - 12 

BARTIN - 7

BATMAN - 4

BAYBURT - 5

BİLECİK - 5

BİNGÖL - 7

BİTLİS - 3

BOLU - 4

BURDUR - 3

BURSA - 29

ÇANAKKALE - 11

ÇANKIRI - 2

ÇORUM - 11

DENİZLİ - 10

DİYARBAKIR - 34

DÜZCE - 4

EDİRNE - 12

ELAZIĞ - 24

ERZİNCAN - 9

ERZURUM - 11

ESKİŞEHİR - 14

GAZİANTEP - 41

GİRESUN - 8

GÜMÜŞHANE - 9

HAKKARİ - 6

HATAY - 150

IĞDIR - 2

ISPARTA - 4

İSTANBUL - 262

İZMİR - 52

KAHRAMANMARAŞ - 62

KARABÜK - 5

KARAMAN - 2

KARS - 6

KASTAMONU - 7

KAYSERİ - 14

KIRIKKALE - 5

KIRKLARELİ - 9

KIRŞEHİR - 5

KİLİS - 22

KOCAELİ - 16

KONYA - 39

KÜTAHYA - 6

MALATYA - 64

MANİSA - 10

MARDİN - 12

MERSİN - 11

MUĞLA - 11

MUŞ - 4

NEVŞEHİR - 8

NİĞDE - 4

ORDU - 13

OSMANİYE - 20

RİZE - 6

SAKARYA - 9

SAMSUN - 8

SİİRT - 7

SİNOP - 12

SİVAS - 4

ŞANLIURFA - 37

ŞIRNAK - 7

TEKİRDAĞ - 17

TOKAT - 5

TRABZON - 10

TUNCELİ - 5

UŞAK - 6

VAN - 13

YALOVA - 6

YOZGAT - 9

ZONGULDAK - 6

Başvuru nasıl olacak?

1- Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi
almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

2- Başvurular; 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri
Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

3- Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul edilmeyecektir.

4- E-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.

5- Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri eDevlet üzerinden Yükseköğretim Kurulundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik
olan veya Yükseköğretim Kurulundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adaylar ekleme/düzeltme yapmak için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini
güncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır.

6- Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; Profil Düzenleme sayfasının sol tarafında bulunan “Öğrenim Bilgileri” sekmesinde yer alan “Lise Mezuniyet Bilgisi Ekle” butonu aracılığıyla açılan “Lise Bilgisi Ekle” ekranında “Alan” satırında mezun oldukları alanı seçerek, zorunlu alanları doldurduktan sonra lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını pdf veya jpeg formatında modüle yüklemeleri ve “Lise Bilgisini Kaydet” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde başvuruda bulunamayacaklardır.

7- Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adaylardan; mezun olduğu alan/dal/bölüm bilgisini “Alan” satırında bulamayan adaylar “Diğer Alan” kutucuğunu seçerek zorunlu alanları doldurduktan sonra lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını pdf veya jpeg formatında modüle yüklemeleri ve “Lise Bilgisini Kaydet” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde başvuruya devam edemeyeceklerdir.

8- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir
belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

9- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri,
askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.

10- Programcı ünvanına başvuran adayların da, YDS bilgisi otomatik olarak gelmekte olup, uluslararası geçerliğe sahip olan başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) en az (D) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyenler, bu belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.

11- Avukat pozisyon ünvanına başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

12- Arşiv Uzmanı pozisyon ünvanına başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşiv, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

13- Destek Personeli (Şoför) pozisyon ünvanına başvuracak adayların başvuru sırasında sürücü belgesini (arkalı-önlü) modüle yükleyerek, “sürücü belgesi seri numarasını” (sürücü belgesinin arka
yüzünde yer alan ve 6 haneli rakamlardan oluşan seri numarasını) da modüle girmeleri zorunludur.

14- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyon ünvanına başvuracak adayların geçerlik süresi dolmamış “Silahlı” ibareli “Özel Güvenlik Görevlisi” kimlik kartını pdf ya da jpeg formatında
modüle yüklemeleri zorunludur.

15- Destek Personeli (Kaloriferci) pozisyon ünvanına başvuracak adaylardan; ilanda belirtilen alan/dal veya bölüm mezunu olmayıp herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların Kamu
Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı “Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi” sertifikasını ya da ustalık veya kalfalık belgesini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.

16- E–Devlet üzerindeki “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik
gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını (600x800 boyutlarında 300dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.
17- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyon ünvanlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini (26.04.2024 tarihinden önce) doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış “onaylı hizmet belgesini” pdf veya jpeg formatında başvuru sırasında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

18- Başvurusunu elektronik olarak tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

19- Başvurular 26.04.2024 tarihinde saat: 16.00’ da sona ereceği için modül kapanacak olup, başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri
Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapmaları “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

20- Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark eden veya tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların en geç 26.04.2024 tarihinde saat 16.00’ya kadar “Başvurumu İptal Et ve Yeniden Başvur” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri ve açılan ekrandan değişiklik yapmak istedikleri bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Güncelleme işlemini tamamlayan adayların bu işlemi saat 16.00’dan önce “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olanadaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

21- İlan edilen pozisyon ünvanı/yer için en fazla 3 tercihte bulunulacaktır. Adaylar, bir pozisyon ünvanı için birden fazla il/Bakanlık merkez tercihinde bulunabilecekleri gibi birden fazla seçmiş oldukları pozisyon ünvanı için tek il veya birden fazla il/Bakanlık merkez tercihinde de bulunabileceklerdir.

22- Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon ünvan sayısının 4 katı kadar aday belirleme işlemi; adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon ünvanı için gerçekleştirilecektir.

23- Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek olup, aynı ekranda
yer alan “İş Talep Formu İndir” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını alabilecekleri gibi eDevlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden de İş Talep Formunun çıktısını istedikleri zaman alabileceklerdir.

24- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur.
Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

25- KPSS türü/puanına ve tercihlerine göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları, sözlü sınava katılacakları Bakanlık veya ilgili Valiliklerce incelenecektir. İnceleme neticesinde başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

26- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

Adaylara nasıl duyurulacak?

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini (4 katı aday arasına girip/giremediği, başvurusunun
kabul edilip edilmediği, sözlü sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, sözlü sınava katılım durum bilgisini, sözlü sınav puanını, asıl/yedek bilgisini) e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri
Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden
takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı bildirim
yapılmayacaktır.

“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığının resmi internet adresinin “Duyurular” kısmından adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir.

Değerlendirme, sözlü sınav yerleri, sözlü sınav konuları (her pozisyon için ayrı konu), atam ve sözleşme imzalamaya esas istenecek belgeler ile yedek adayların atanmasına dair diğer detay bilgiler için Bakanlığın sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

03 Nis 2024 - 15:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Malatya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Malatya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Malatya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Malatya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.