Valiler kararnamesi açıklandığında Konya’da yapılan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu toplantısındaydık.

Hemen yeni Valiler hakkında bilgi alış verişi başladı. Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan, Malatya Valisi Aydın Baruş’u sordu bizden, anlattık Sayın Valimizi bildiklerimizle ve gördüklerimizle en iyi şekilde anlattık.

Tabi bizde yeni Valimizi sorduk Batman’dan gelen meslektaşlarımızdan:

“Tam bir Devlet adamıdır, Valiliğin yanı sıra Belediye Başkanlığı da yapmıştır. Mevzuat neyi emrediyorsa onu yapar, tüm kurumlarla iyi bir diyalogu vardır. Malatya, deneyimli, bilgili bir Vali olduğu kadar bir de Belediye Başkanı kazanmıştır. Aynı zamanda Vali bir spor adamıdır.”

Hepsi güzel şeyler söylediler Valimiz hakkında.

Trabzonlu Üstadımız ve dostumuz Gazeteci Murat Taşkın, önce Vali Şahin’i arayarak hayırlı olsun temennilerini ilettikten sonra bize de “Malatya’ya çok değerli bir Vali geliyor, geldiğinde göreceksiniz” derken bizleri de umutlandırmıştı.

Sorduk öğrendik gelen Vali:

-Tam bir Devlet adamı… Spor Adamı… İyi bir Belediye Başkanı… İyi diyaloglar kuran, toplumun tüm kesimlerini dinleyen genç bir şahsiyet. İhalelerde kuralları mevzuata göre uygulayan iyi bir bürokrat. Resmi ilan olmadan ihalelere yanaşmayan, ihalelerde devlet çıkarlarını ön plana alan bir Vali.

Konya’da kısa sürede hep olumlu bilgilere ulaştık.

Vali Hulusi Şahin geldi göreve başladı, önce brifingler aldı, kurumların yaptığı işleri ve şikayet konularını inceledi, ziyaretleri kabul etmeye başladı. Bizlerde randevu istedik ziyaret için. Özellikle Resmi ilan vermeden kurumların yaptığı ihalelerin çok yüksek boyutlara ulaştığını anlatmayı planlarken dün Valilik bizim anlatmaya hazırlandığımız Resmi İlanlar konusunda bir genelge yayınladı.

Resmi ilana çıkmadan ihaleye çıkılmasının suç olduğunu ve buna tüm kurumların uymasını istedi.

Önce resmi ilanın ne olduğunu genelgenin başına koyarak “Bilindiği üzere Resmi İlanlar, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde; “Kanun, Cumhurbaşkanı Kararı ve Yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan (veya genel ve katma bütçeli dairelerle, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası Kamu Hukuku Tüzel Kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri, reklam mahiyetini taşımayan ilanlar resmi ilan sayılır” diyerek tüm resmi kuruluşların amirlerine resmi ilanın ne olduğunu izah etti.

Sonra "Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır” hükmü amirdir" diyerek “Kamu Hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, Kanunun 2 nci maddesinde Kanunun kapsamına giren İdareler de sayılmaktadır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur" maddelerini hatırlatarak Kamu iştiraklaeri olan Şirketlerinde ihale kanununa tabi olduğunu gerekçeleriyle anlattı.

Ardından Malatya’da sıkça uygulanan Doğrudan temin yönetimiyle ihalesiz yapılan kamu ihalelerini de kapsayan hükümleri bir kez daha vurguladı:  

 “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62 nci maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (ı) bendinde ise Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 60 ncı maddesinde, görevlilerin cezai sorumluluğu düzenlenmiştir. İlimiz genelinde “Doğrudan Temin" usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi için Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini; Önemle rica ederim."

Malatya’da yeni göreve başlayan Valimizle biz daha görüşmeden o sorunu tespit etmiş ve tüm kurumları uyaran genelgesiyle de üzerine düşeni yapmıştır.

Malatya’da resmi ilanla ihale sayısı Büyükşehir olmasında rağmen Elazığ ve Adıyaman’ın gerisinde kalmıştır.

Tek nedeni de resmi ilansız ihale yapmaktan kaynaklanıyor.

Kamu iştirakleri olan kamu şirketleri dahi yasa açık olmasına rağmen tek bir ilanlarını ne gördük ne de duyduk.

Doğrudan temin ya da böl, parçala yönetimiyle yapılan kamu ihaleleri adrese teslim giderken, ihaleler kamu ihale kurumu dışına alınırken, Malatya komşu illerin gerisine düştü.

Sayın Valimiz önemli bir sorunu Malatya’da görmüş ve gereğini yapmıştır.

Şimdi Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuat dışında olan, kanun ve yönetmeliklere uymayan ihale yöntemlerinden vazgeçmesi gerekiyor.

Görevlerinin gereğini yapmaları zorunludur.

Resmi ilansız bir ihale asla olamaz.

Olursa da adını varın siz koyun.